Vongchavalitkul University

ข่าวกิจกรรม


คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ ยุค ๔.๐ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT” โดยคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต ได้กล่าวเปิดงานอบรมฯ ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นายสุเมธ ปานกวีรัตน์ และนายอานนท์ ศิริสุรวุฒิ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแจ้งปัญหาการเก็บขยะป่าตอง จังหวัดภูเก็ต"

เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์สาวิตรี วงค์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.ณัฐสุราค์ ยะสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษา) ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำเสนอโดยนายสุเมธ ปานกวีรัตน์ พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแจ้งปัญหาการเก็บขยะป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการเส้นทางโปรแกรมเมอร์สู่ยุค ASEAN : Thailand 4.0

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อันจะนำพาไปสู่ความเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี ได้รับเกียรติจาก คุณมนัสนันท์ บัณฑิตพุฒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มประสานงานด้านกฎระเบียบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา และ รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวเปิดโครงการอบรม

All News

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Science Program in Computer Science)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ:วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) Bachelor of Science (Computer Science) ชื่อย่อ:B.Sc. (Computer Science)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

Download

แผนการเรียน

หลักสูตร 4 ปี

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และ ปวช.

หลักสูตร 3 ปี

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.

ตารางเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 1/61

ปฎิทินการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

Computer Science