Vongchavalitkul University

ข่าวกิจกรรม


ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ IoT

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ ยุค ๔.๐ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT” โดยคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล ประธานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต ได้กล่าวเปิดงานอบรมฯ ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับวุฒิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นายสุเมธ ปานกวีรัตน์ และนายอานนท์ ศิริสุรวุฒิ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแจ้งปัญหาการเก็บขยะป่าตอง จังหวัดภูเก็ต"

บรรยากาศเข้าร่วมพิธีไหว้ครูช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ลานพระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม ผ้าเจียระบาด บายศรี เครื่องสังเวย และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและทวยเทพ เปลี่ยนผ้าเจียระบาดองค์พระวิษณุกรรม

เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์สาวิตรี วงค์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.ณัฐสุราค์ ยะสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษา) ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำเสนอโดยนายสุเมธ ปานกวีรัตน์ พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแจ้งปัญหาการเก็บขยะป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

All News

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง 2561

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Science Program in Computer Science)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ:วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) Bachelor of Science (Computer Science) ชื่อย่อ:B.Sc. (Computer Science)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

Download

แผนการเรียน

หลักสูตร 4 ปี

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 และ ปวช.

หลักสูตร 3 ปี

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.

ตารางเรียน

ปฎิทินการศึกษา

Computer Science