Vongchavalitkul University

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นายสุเมธ ปานกวีรัตน์ และนายอานนท์ ศิริสุรวุฒิ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแจ้งปัญหาการเก็บขยะป่าตอง จังหวัดภูเก็ต"

เข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์สาวิตรี วงค์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.ณัฐสุราค์ ยะสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ประเภทโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษา) ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำเสนอโดยนายสุเมธ ปานกวีรัตน์ พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแจ้งปัญหาการเก็บขยะป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการเส้นทางโปรแกรมเมอร์สู่ยุค ASEAN : Thailand 4.0

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความสำคัญในยุคประชาคมอาเซียนจึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ อันจะนำพาไปสู่ความเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เกิดความสมดุลและยั่งยืนในชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ได้รับเกียรติจาก คุณมนัสนันท์ บัณฑิตพุฒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มประสานงานด้านกฎระเบียบ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา และ รศ.ดร.สงวน วงษ์ชวลิตกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กล่าวเปิดโครงการอบรม

แคแสดเกมส์

คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแคแสดเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมเชียร์ และรวมทีมแข่งขันกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กองเชียร์และสแตนเชียร์

สหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ออกสหกิจศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)พัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บแจ้งปัญหาการเก็บขยะป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

Network Special

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ บริษัท Jodoi จำกัด จัดโครงการอบรม "การสร้างอินเทอร์เน็ต Server ในองค์กร" ภายใต้หัวข้อ "Network Special" ขึ้นในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559 โดยมีท่าน รศ.ดร. สงวน วงษ์ชวลิตกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

เส้นทางโปรแกรมเมอร์ สู่ ASEAN

โครงการอบรมเส้นทางโปรแกรมเมอร์ สู่ ASEAN สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต และ พรบ. คอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน วิทยากรโดย ผศ.ดร.สถิตย์โชค โพธิ๋สอาด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

คณาจารย์และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558