Vongchavalitkul University

Graduate Project2562

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับงานประชุมวิชาการ

ระบบจัดการพัสดุคงคลังโรงพยาบาลบัวใหญ่

ระบบควบคุมการเปิดปิดไฟด้วยเสียงผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา

Mini Project2562

นำเสนอสื่อมัลติมีเดีย หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครราชสีมา ต.บ้านโพธิ์ หมู่ 6 บ้านมะค่า

โดย นายผดุงเกียรติ ชึดนอก

นำเสนอสื่อมัลติมีเดีย หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครราชสีมา ต.หมื่นไวย หมู่ 4 บ้านโพนสูง

โดย นายสมบูรณ์ ยอดบุญมา และนายพิสิฐชัย จูสวัสดิ์

นำเสนอสื่อมัลติมีเดีย หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครราชสีมา อ.โนนไทย ต.สายออ หมู่ 1 บ้านสายออ

โดย นายณัทธพงศ์ ฉิมสุนทร และนายเอกสิทธิ์ พลขุนทด